Dziubiele | Agrofortis

Agrofortis-solo-ciemnazielen-kopia3-1.png

Domy bez pozwolenia do 70m²


Z dniem 2 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które zakłada uproszczoną procedurę budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m².

Główne założenia tej ustawy to umożliwienie budowy budynków mieszkalnych o powierzchni do 70m² bez konieczności:

• 𝗨𝗭𝗬𝗦𝗞𝗔𝗡𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗖𝗬𝗭𝗝𝗜 𝗢 𝗣𝗢𝗭𝗪𝗢𝗟𝗘𝗡𝗜𝗨 𝗡𝗔 𝗕𝗨𝗗𝗢𝗪𝗘̨

Budowa takich domów będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Jako inwestor musisz mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także doręczyć zgłoszenie wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W przypadku braku umiejscowionego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70m² wydana będzie w ciągu 21 dni.
Przekroczenie terminów mają implikować kary dla urzędów, 500 zł za każdy dzień opóźnienia, wymierzonej przez organ wyższego stopnia.

• 𝗨𝗦𝗧𝗔𝗡𝗢𝗪𝗜𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗞𝗜𝗘𝗥𝗢𝗪𝗡𝗜𝗞𝗔 𝗕𝗨𝗗𝗢𝗪𝗬

Zwolnienie z obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy stanowi jedynie alternatywę dla inwestora, nie zaś obowiązek. Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy.

• 𝗣𝗥𝗢𝗪𝗔𝗗𝗭𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗗𝗭𝗜𝗘𝗡𝗡𝗜𝗞𝗔 𝗕𝗨𝗗𝗢𝗪𝗬

Wprowadzenie ułatwienia w zakresie budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych nie zwalniają z obowiązku projektowania i realizacji tych budynków w sposób określony w przepisach, w szczególności zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także z zasadami wiedzy technicznej. Uchwalona ustawa nie wyłącza uprawnień organów nadzoru budowlanego, którym jednym z zadań jest kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.